Thiruppiramapuram 

Stanza 1

த??ு??ய??வி யன்வி??ய?றிய?ர் த?வ?ண்மதி???ி?்
?ா?ு??ய?ு? ல?ப்ப??ிப??ிய?ன் னுள்ள?்?வர்?ள்வன்
ஏ?ு??யமல ரான்முன? நா?்பணிந் த?த்தவருள்??ய்த
ப??ு??யபிர மாபுரம?விய ப?ம்மானிவனன்ற?.

thoadudaiyasevi yanvidaiyae'riyoar thoove'nmathisoodik
kaadudaiyasuda laippodipoosiyen nu'l'langkavarka'lvan
aedudaiyamala raanmunai :naadpa'ni:n thaeththavaru'lseytha
peedudaiyapira maapuramaeviya pemmaanivanan'rae.
 
Translation:

the Lord has an ear on which a lady`s ear-jewel is worn.
He rides on a bull.
having worn a spotlessly pure white crescent moon of a single phase.
He smeared himself with the ash in the cremation ground which has the nature of a forest.
the thief who has captivated my mind
this person is really the great one who resides gladly in Piramapuram possessing greatness, where the Lord bestowed his grace on Pirama? who is seated in a (lotus) flower having petals, who bowed to him and worshiped him, in the distant past.

Notes: [[Cīkāḻi has twelve name of which Piramapuram is one; as Pirama? worshiped the Lord, with his consort, the goddess of learning it got the name of Piramapuram.]] 
[[Piramāpuram: the long letter is used to suit the metre.
The fact that Pirama? worshiped the Lord in Cīkāḻi is mentioned in other decades of Ñā?acampantar; 
 

Thodu – an ear stud usually worn by women. Since the consort of Siva resides permanently on the left side of His body, this side sports the thodu and the other ear sports the Kuzhai, the ear stud worn by men.

Brahma – The god of creation, subservient to Siva.
Piramapuram – one of the 12 names of the holy town Sirkazhi. So called because Brahma worshipped Siva here. 

Thiru Brahmapuram
Thirucchirrambalam

With studded ear and a pure silver moon-brooch,
Aboard a stud-taurus, adorned in charnel-ash
The Lifter of my heart, of yore graced the coralline lotus-ee
Who piously extolled Him of Brahmapuram,the Lord truly He.

Stanza 2

முற்றலாம?யிள நா?ம???ன முள??்??ம்பவ?ப?ண்?ு
வற்றல??ு?ல னாப்பலித?ர்ந்த?ன துள்ள?்?வர்?ள்வன்
?ற்றல்???்?லு?? யார்ப?ரியார்?ழல் ??யால் த?ழுத?த்தப்
ப?ற்றம?ர்ந்தபிர மாபுரம?விய ப?ம்மானிவனன்ற?.

mu'r'ralaamaiyi'la :naakamoadaena mu'laikkompavaipoo'ndu
va'r'raloadukala naappalithaer:nthena thu'l'langkavarka'lvan
ka'r'ralkaeddaludai yaarperiyaarkazhal kaiyaal thozhuthaeththap
pe'r'ramoor:nthapira maapuramaeviya pemmaanivanan'rae.
 

Translation:

having adorned himself with the mature shell of an aged tortoise, a young cobra and the horn of full growth of a pig.
the thief who captivated my mind, having collected alms in a bowl of skull from which the flesh has completely disappeared.
The great people who have learning and knowledge acquired by listening to words of wisdom worship with folded hands and praise him.
This person is the Lord who rides on a bull and gladly resides in Piramāpuram

Laced in ancient chelonian, ever young krait and boar's budding tusk,
With skinned cranial bowl to beg,the stealer
of my heart graced the cogitant greats
That pray, praise and ponder on the kazhal-feet of Him
Upon the bull-on-the-move; the lord for sure is He.

 

Stanza 3

ந?ர்பரந்தநிமிர் புன்???ம?ல?ர் நிலாவ?ண்மதி???ி
ஏர்பரந்தவின வ?ள்வள???ரவ?ன் னுள்ள?்?வர்?ள்வன்
?ர்பரந்தவுல ?ின்முதலா?ிய வ?ர?ரிதுவ?ன்னப்
ப?ர்பரந்தபிர மாபுரம?விய ப?ம்மானிவனன்ற?.

:neerpara:ntha:nimir punsadaimaeloar :nilaave'nmathisoodi
aerpara:nthavina ve'lva'laisoaraven nu'l'langkavarka'lvan
oorpara:nthavula kinmuthalaakiya voaroorithuvennap
paerpara:nthapira maapuramaeviya pemmaanivanan'rae.
 
Translation:

having adorned a white crescent moon that gives light, on the golden matted locks of hair standing upright on which the water has spread.
the thief who captivated my mind, to make the group of white and beautiful bangles, to slip off my hand.
this person is truly the Lord residing gladly in Piramāpuram which has a fame spread far and wide as a place which is like a seed in the world which has many holy places.

Ganga - Once the holy river was flowing in the heaven. Bhagiratha after great penance persuaded the Devas to direct the river to the earth. They feared that the force of the falling mighty stream would push the earth down to the netherworld. So they wanted someone to bear it and check its ferocity. Siva being the only one capable of doing it was requested and He agreed to do it. The entire waters got pent up in the matted hair of the Lord. On Bhagiratha’s request Siva released the river through one strand of his hair and Ganga began to flow quietly on the earth.
Bangles- Sambandar sings this verse as if he is a maiden in love with the Lord. According to Tamil tradition, when a woman is unable to bear the separation of her beloved, her hands thin out and the bangles slip down.

From upon the water-loggged sangune locks of His
An unary phase silver crescent tipped my chank rings to slip.
He the filcher of my frail heart is Lord in troth of Brahmapuram
Safe foremost from deluge that dunked the bulk of the world

Stanza 4

விண்ம?ிழ்ந்தமதி ல?ய்ததுமன்றி விள?்?ுதல?ய??்?ில்
?ண்ம?ிழ்ந்துபலி த?ரியவந்த?ன துள்ள?்?வர்?ள்வன்
மண்ம?ிழ்ந்தவர வம்மலர்?்??ன்ற? மலிந்தவர?மார்பில்
ப?ண்ம?ிழ்ந்தபிர மாபுரம?விய ப?ம்மானிவனன்ற?.

vi'nmakizh:nthamathi leythathuman'ri vi'langkuthalaiyoaddil
u'nmakizh:nthupali thaeriyava:nthena thu'l'langkavarka'lvan
ma'nmakizh:nthavara vammalarkkon'rai mali:nthavaraimaarpil
pe'nmakizh:nthapira maapuramaeviya pemmaanivanan'rae.
 
   
Translation:

in addition to having discharged an arrow on the forts which delighted in flying in the sky.
[[The three forts were made of gold, silver and iron; 
the thief who captivated my mind, by coming to me in order to collect alms with gladness to heart, in the bright skull.
in the chest comparable to the mountain where there are abundant ko??ai flowers and cobras which live in ant-hills desirous of them.
This person is truly the Lord who resides gladly in Piramāpuram and rejoices in having a lady (in the chest)

Ashed He the forts that darted rash in the sky; came He for Taking alms in a cranium pitchi-clean. He,the taker of my heart, Has a montane left for the adders off formicary,flower cassia, woman Uma To park in Brahmapuram whose sole Lord is He.

Stanza 5

?ரும?ப?ண்ம?யு?? யன்???யன்வி?? ய?ரும்மிவன?ன்ன
?ரும?யா?வுர? ??ய்யவமர்ந்த?ன துள்ள?்?வர்?ள்வன்
?ரும?ப?ற்ற??ல் ??ள்ளமிதந்தத?ர் ?ாலம்மிதுவ?ன்னப்
ப?ரும?ப?ற்றபிர மாபுரம?விய ப?ம்மானிவனன்ற?.

orumaipe'nmaiyudai yansadaiyanvidai yoorummivanenna
arumaiyaakavurai seyyavamar:nthena thu'l'langkavarka'lvan
karumaipe'r'rakadal ko'l'lamitha:nthathor kaalammithuvennap
perumaipe'r'rapira maapuramaeviya pemmaanivanan'rae.
 
Translation:

the Lord has a lady in the self-same form.
has matted locks of hair; has hairs plaited when my friends speak about him appreciatively that he rides on a bull.
The thief who captivated my mind through the means of their talk and sat in my mind making it his own place.
when the blue sea covered the earth at the end of the world.
The person is truly the Lord who resides gladly in Piramāpuram which got the fame that it did not submerge but floated (on the water)

Owns He in one mien the feminine too and the locks and torsade natural; Rides He the stud-yak;- so lauded in dear words, stole He in As the thief of my heart. When the gloom of sea sank all earth in doom Of diluvial hour, up buoyed the fabulous ark-Brahmapuram whose lord is verily He.

Stanza 6

மற??லந்தவ?லி பா?ல??ா?ல ரா?ிமழுவ?ந்தி
?ற??லந்தவின வ?ள்வள???ரவ?ன் னுள்ள?்?வர்?ள்வன்
?ற??லந்த??ி யார்ப?ழில்ந??ுயர் ??ல??்?திர்?ிந்தப்
பிற??லந்தபிர மாபுரம?விய ப?ம்மானிவனன்ற?.

ma'raikala:nthavoli paadaloadaadala raakimazhuvae:nthi
i'raikala:nthavina ve'lva'laisoaraven nu'l'langkavarka'lvan
ka'raikala:nthakadi yaarpozhil:needuyar soalaikkathirsi:nthap
pi'raikala:nthapira maapuramaeviya pemmaanivanan'rae.
 
Translation:

Dancing with singing Ma?ai which is in the form of sound [[as V?tam was not committed to writing it were in the form of sound]]
holding a battle-axe.
the thief who captivated my mind to make the collection of white bangles worn on the forearm to slip off.
This person is truly the Lord who resides gladly in Piramāpuram where that famous crescent moon scatters its light here and there in the very tall natural gardens and fragrant and dark flower gardens.

Chanter-Dancer of the secret Vedic sonics, tilting mazhu Allured me urgently, my silvery chanks fell from my arms Slim in the gloam gilt fragrant arbor bleak in the brooch Of crescent ray at Brahmapuram, whose Lord unique is He

Stanza 7

???முய?்?ுபுன லன்?னலன்ன?ரி வ??ி?்?திர்வ?ய்த
???முய?்?ுமர வ??ுழிதந்த?ன துள்ள?்?வர்?ள்வன்
??ன்முய?்?ு?ழி ??ழ்?ுளிர்?ானலம் ப?ன்ன?்?ிற?ன்னம்
ப???முய?்?ுபிர மாபுரம?விய ப?ம்மானிவனன்ற?.

sadaimuyangkupuna lananalanneri veesissathirveytha
udaimuyangkumara voaduzhitha:nthena thu'l'langkavarka'lvan
kadanmuyangkukazhi soozhku'lirkaanalam ponnagnsi'rakannam
pedaimuyangkupira maapuramaeviya pemmaanivanan'rae.
 
Translation:

the Lord has water (of Ka?kai) on his matted locks of hair.
has a fire on his hand waving the fire in order to attain greatness and wandering along with the cobra tied round the dress on the waist.
the thief who captivated my mind.
in the cool sea-shore garden surrounded by the back-water combining with the sea.
the male swans which have beautiful feathers.
this person is truly the Lord who resides gladly in Piramāpuram, where (the male swans) embrace their mates.

Ganga locked in locks, fires in arm, snake belting the hip-wear, Spouting flames, straying adance, came He the burglar of my heart To cool sea-kissed littoral inlets that prop the groves of nubile swan-pairs At Brahmapuram whose Lord is certainly He.

Stanza 8

வியரில?்?ுவர? யுந்தியத?ள்?ள? வ?ரம்விள?வித்த
?யரில?்??யர? யன்வலி??ற்ற?ன துள்ள?்?வர்?ள்வன்
துயரில?்?ும்முல ?ிற்பலவ?ழி?ள் த?ன்றும்ப?ழுத?ல்லாம்
ப?யரில?்?ுபிர மாபுரம?விய ப?ம்மானிவனன்ற?.

viyarilangkuvarai yu:nthiyathoa'lka'lai veeramvi'laiviththa
uyarilangkaiyarai yanvalise'r'rena thu'l'langkavarka'lvan
thuyarilangkummula ki'rpalavoozhika'l thoan'rumpozhuthellaam
peyarilangkupira maapuramaeviya pemmaanivanan'rae.
 
Translation:

Having destroyed the strength of the shoulders of the King of great Ilankai, who performed valorous deeds, which pushed out the expansive mountain (of Kailācam) the thief who captivated my mind.
this person is truly the Lord who resides gladly in Piramāpuram whose fame shines (for ever) every time when many universal deluges occur when all things are destroyed, appear in this world where sufferings outweigh happiness.
Translation: V.M.Subramanya Aiyar – Courtesy: French Institute of Pondichery / EFEO (2006)


The arrogance of Lankan King's doughty shoulders that rattled Kayilai Was quelled by the purloiner of my heart, who amid the woe Of this spinning world stayed for good at Brahmapuram, By several dissolutions never undone., whose lord indeed is He.

Stanza 9

தாணுதல்??ய்திற? ?ாணியமால??ு தண்?ாமர?யானும்
ந?ணுதல்??ய்த?ழி யந்நிமிர்ந்தான?ன துள்ள?்?வர்?ள்வன்
வாணுதல்??ய்ம? ள?ர்முதலா?ிய வ?யத்தவர?த்தப்
ப?ணுதல்??ய்பிர மாபுரம?விய ப?ம்மானிவனன்ற?.

thaa'nuthalseythi'rai kaa'niyamaalodu tha'ndaamaraiyaanum
:nee'nuthalseythozhi ya:n:nimir:nthaanena thu'l'langkavarka'lvan
vaa'nuthalseymaka 'leermuthalaakiya vaiyaththavaraeththap
pae'nuthalseypira maapuramaeviya pemmaanivanan'rae.
 

Translation:

Māl and the god who is seated in the cool lotus.
having as their objects feet and forehead to find out who was the chief between them Māl going down a long distance as a pig and Pirama? going a long distance in the sky as a swan the thief who captivated my mind.
this person is truly the Lord who resides in Piramāpuram gladly, which was desired intensely to be worshiped by the people of this world beginning with the ladies with bright forehead.

There was a dispute between Maal (Vishnu) and Ayan (Brahma) as to who among them was superior. They went to Siva for adjudication. Siva gave them a test. He asked them to find His feet or crown. Whoever comes first would be the superior. Siva stood like huge column of fire, the top of which went beyond the skies and the bottom went beyond the netherworld. Maal became a pig and went on dredging the earth to find the feet of Siva. Ayan became a swan and flew up to see the crown. Both were exhausted but were not successful in their missions. They realized that Siva was superior to both of them. This anecdote is repeated by Sambandar in the ninth stanza of every decad.

Boar-Maal and swan-chill Lotus-ee probed in vain To ken the feet and crest of Him, the Hill unclimbed, The snatcher of my heart, like lurid templed charmer Of women and the world to serve,at Brahmapuram whose Lord alone is He.

Stanza 10

புத்தர??ுப?றி யில்?மணும்புற?் ??றந?றிநில்லா
?த்த??ல்லவுல ?ம்பலித?ர்ந்த?ன துள்ள?்?வர்?ள்வன்
மத்தயான?மறு ?வ்வுரிப?ர்த்தத?ர் மாயம்மிதுவ?ன்னப்
பித்தர்ப?லும்பிர மாபுரம?விய ப?ம்மானிவனன்ற?.

puththaroadupo'ri yilsama'numpu'rang koo'ra:ne'ri:nillaa
oththasollavula kampalithaer:nthena thu'l'langkavarka'lvan
maththayaanaima'ru kavvuripoarththathoar maayammithuvennap
piththarpoalumpira maapuramaeviya pemmaanivanan'rae.

Translation:

Buddhists and the unfortunate cama?ar to slander about Civa? and to speak words of similar ideas and transgress all limits of decency.
the thief who captivated my mind having obtained alms.
this person is truly the Lord who resides gladly in Piramāpuram, and is a like a mad man to be spoken derisively by people that the act of covering his body with the skin of a rutting elephant to make it bewildered .

A demon came in the form of an elephant to oppose Siva. He frightened the elephant, peeled its skin and covered Himself with it.

Buddhas, Samanas impious impish, on Saivam cavilled; Faulting the route of the greats, fared in errrant thoughts. Then He Roamed the world with alms-bowl, as the winner of my heart skinning The tusker must, took its hide for cover mad at Brahmapuram whose Lord certain is He.

Stanza 11

?ருந?றியமற? வல்லமுனிய?ன் ப?ய்??யலர்ம?ய
ப?ருந?றியபிர மாபுரம?விய ப?ம்மானிவன்றன்ன?
?ருந?றியமனம் வ?த்துணர்?ான?ம் பந்தன்னுர???ய்த
திருந?றியதமிழ் வல்லவர்த?ல்வின? த?ர்தல்?ளிதாம?.

aru:ne'riyama'rai vallamuniyakan poykaiyalarmaeya
peru:ne'riyapira maapuramaeviya pemmaanivan'rannai
oru:ne'riyamanam vaiththu'nargnaanasam pa:nthannuraiseytha
thiru:ne'riyathamizh vallavartholvinai theerthale'lithaamae.
 
Translation:

about this person who gladly resides in Piramāpuram who can lead one in the path of obtaining eternal bliss, that Piramāpuram which has a natural tank of lotus flowers deriving its name from Pirama? who is well versed in the Ma?ai (V?tam) which has laid down many difficult ways of reaching god.
the accumulated karmam in several previous birth of those who are able to recite the Tamiḻ verses which show the beautiful path; which were composed by Ñā?acampanta? who realized god by fixing his mind and focusing his thoughts on him, will easily vanish.

Brahma-done Brahmapuram of lotus-laden pools proffer great Rare Vedic Guidance to the world, where Gnanasambandhan The first laid the holy way to Release in devout cordial verse of Tamizh For all to chant and chase old dross out with ease.


Tiruccirrambalam