Five Deeds of Lord

 திரு?ான?ம்பந்தர் - திரு?்????்?ாப்பு

  தலம்     :     திருப்பிரமபுரம் 
பண்     :     ந?்?பா?? 
முதல் திருமுற?  
 
    திரு?்?ிற்றம்பலம் 
 
த??ு??ய ??வியன் வி??ய?றிய?ர் த?வ?ண்மதி???ி?் 
?ா?ு??ய?ு? ல?ப்ப??ிப??ிய?ன் னுள்ள?்?வர் ?ள்வன் 
ஏ?ு??யமல ரான்முன?நா?்பணிந் த?த்த ?ருள்??ய்த 
ப??ு??யபிர மாபுரம?விய ப?ம்மா னிவனன்ற?.             1.1.1  
 
    திரு?்?ிற்றம்பலம் 
 

thirunyAna chambandhar thirukkaDaikkAppu

 
paN   n^aTTapADai 
mudhal thirumuRai 
 
thooDuDaiya cheviyan viDaiyeeRi Or thuuveN madhi chuuDi 
kaaDuDaiya chuDalaip poDipUchi en uLLam kavar kaLvan 
eeDuDaiya malaraan munain^aaL paNin^dheeththa aruLcheydha 
piiDuDaiya piramaapuram meeviya pemmaan ivananRee. 
 
Meaning of Thevaram


The One with ear-ring, Riding the bull, Wearing a chaste-white moon, 
Smearing the ash of the cemetry, Thief Who steals my mind, Blessed when  
the lotus one (brahma) worshiped in the past, the Lord of the majestic  
brahmapuram (chIrkAzi), isn't This He ? 
 
Speciality


1. This is the first song of the prodigy sambandhar. He showed the God  
and Goddess to his furious father who enquired about the milk dripping  
from sambandhar's lips and sang this. (For details see  
http://www.shaivam.org/nachamba.html) 
2. The first letter of this is "thO" = th + O. The first vowel of vedas  
is O (Om) and first consonant is th !! (The last letter in thirumuRai  
is m (ulagelAm). So thirumuRais start with O and end with m, praising  
the Lord symbolised by praNavam) 
3. All the panycha kR^itya - five deeds of the Lord are indicated int  
his hymn beautifully. thODuDaiya cheviyan - creation, thUveNmadhi chUDi  
- protection, chuDalaippoDipUchi - reduction (destruction), uLLam kavar  
kaLvan (hiding), aruLcheydha (blessing). 

__________________________________________________________________________________________________________________________

The Glory of Arudra Dharisanam

திருநாவு?்?ர?ர் - த?வாரம்
   
தலம்     : திருவார?ர் (திருவாதிர?த் திருப்பதி?ம்) 
பண்     : ?ுறி?்?ி  
நான்?ாம் திருமுற?  
 
திரு?்?ிற்றம்பலம்  
 
முத்து விதான மணிப்ப?ற் ?வரி முற?யால? 
பத்தர்? ள??ு பாவ?யர் ??ழப் பலிப்பின்ன? 
வித்த??் ??ல வ?ண்?ல? மால? விரதி?ள் 
?த்தன் ?ர?ர் ?திர? நாளால் ?துவண்ணம்.         4.21.1  
 
திரு?்?ிற்றம்பலம்  
  
thirun^Avukkarasar thEvAram

  paN   kuRinychi 
n^AngAm thirumuRai 
 
muththu vidhAnam maNippoR kavari muRaiyAlE 
baththargaLODu pAvaiyar chUzap palippinnE 
viththagak kOla veNTalai mAlai viradhikaL 
aththan ArUr Adhirai n^ALAl adhuvaNNam 
 
Meaning of Thevaram

 
With pearl canopy and gem-gold fan respectively, the devotees (men) and 
ladies come flanking. Accomplishing in appearance, with the white skull  
garland, the austerous. This is the colorfulness of the Adhirai day at  
Supreme's Arur. 
 
Speciality

 
sambandhar enquired appar about the glory of ArUr, who was just  
returning from ArUr. The appar sang this padhikam describing the glory  
of thiruvAdhirai festival at thiruvArUr.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Drive Away My Fear

?ுந்தரர் - திருப்பா?்?ு
  
தலம்     : திருவாவ?ுதுற? 
பண்     : த?்???ி  
ஏழாம் திருமுற?  
 
திரு?்?ிற்றம்பலம் 
 
?ுற?வி லாநிற? வ??ுண?் ?ுன்ற? 
    ??த்த ன??ுழ??் ?ாது?? யான? 
?றவி ல?ன்?ன? ?ன்றிமற் ற?ிய?ன்  
    ?ருபி ழ?ப?றுத் தால்?ழி வுண்?? 
?ிற?வண் ?ார்ப?ழில் ??ழ்திரு வார?ர்?்  
    ??ம்ப? ன?திரு வாவ?ு துற?யுள் 
?றவ ன?ய?ன? ??்?ல?ன் றருளாய் 
    ?ர? ன?்?ுற வமரர்?ள் ஏற?.         7.70.6  
 
திரு?்?ிற்றம்பலம் 
  
sundharar thiruppATTu
 
paN thakkEsi 
EzAm thirumuRai 

thiruchchiRRambalam
 
kuRaivilA n^iRaivE guNakkunRE 
  kUththanE kuzaik kAdhuDaiyAnE 
uRavilEn unaiyanRi maRRu aDiyEn 
  orupizai poRuththAl izivuNDE 
chiRaivaNDAr pozil chUz thiruvArUr 
  chemponE thiruvAvaDuthuRaiyuL 
aRavanE enai anychalenRaruLAy 
  Arenakku uRavu amararkaL ERE 

thiruchchiRRambalam
 
Meaning of Thiruppattu

 
Oh, the Flawless Complete ! The Hill of character ! 
The Playful ! With the ball ear-ring !! Don't have 
relation other than You, and is it shameful to toler 
one mistake ?! The Pure Gold of thiruvArUr surrounded 
by the captured bee gleeing gardens ! The Just at 
thiruvAvaDuthuRai !! Bless me, "Don't be afraid". Who 
else is my relative, the Esteem of the divines !! 

__________________________________________________________________________________________________

 

ThiruvempAvai

ThiruvaNNAmalai

thiruchchiRRambalam

1.
Adhiyum an^dhamum illA arumperuny 
  chOdhiyai yAmpAdak kEttEyum vALthadaN^kaN
mAdhE vaLarudhiyO vancheviyO n^inchevithAn
  mAdhEvan vArkazalkaL vAzththiya vAzththolipOy
vIdhivAyk kEttalumE vimmivimmi meymmaRan^dhu
  pOdhAr amaLiyinmEl n^inRum puraNdiN^N^an
EdhEnum AgAL kidan^dhAL en nEennE
  IdhE en^thOzi parichElOr empAvAy
Meaning:
We are singing the beginning and endless rare great Flame. In spite of listening to it, Oh the girl with sword like sharp beautiful eye, you still have not opened your eyes(sleeping). Is your ear senseless ? On hearing the praise of the perfect feet of the Greatest dEva, which sound of praise arises at the start of the street, one has forgotten herself weeping and weeping ! You as if nothing happened are turning here and there enjoying the soft flowers spread bed coolly, what a pity what a pity !! Is this your behavior my dear friend ?! 
2.
pAcham paranychOdik kenbAy irAppakaln^Am
  pEchumpO dheppOdhip pOdhAr amaLikkE
n^Echamum vaiththanaiyO n^ErizaiyAy n^ErizaiyIr
  chIchi ivaiyuny chilavO viLaiyAdi 
Echum idamIdhO viNNOrkaL EththudhaRkuk
  kUchu malarppAdhan^ than^dharuLa van^dharuLum
thEchan chivalOkan thillaichiR RambalaththuL
  IchanArk kanbAryAm ArElOr empAvAy
Meaning:
The friends:
Whenever we talk day and night you used to say, "Our bond is with the Supreme Luminance." Oh slim beautiful girl!, but did you keep all your liking to this floral soft bed ?! 
The girl on the bed:
Oh slim beautiful girls!, How can you talk (mock) like this ? 
The friends:
Is it the place to play mocking each others ? Who are we ? The Luminous, the One in the world of shivam, the Lord of small abode at thillai, who blesses us giving His Floral Feet, for praising which even the celestial elements (viNNOrkaL) are scared of their qualification, to that Lord we are lovers.
3. 
muththanna veNNakaiyAy munvan^ dhedhir ezun^dhen
  aththan Anan^dhan amudhan en RaLLURith
thithtikkap pEchuvAy van^dhun kadaithiRavAy
  paththudaiyIr Ichan pazavadiyIr pAN^gudaiyIr
puththadiyOm punmaithIrth thAtkoNdAR pollAdhO
  eththOn^in anbudaimai ellOm aRiyOmO
chiththam azakiyAr pAdArO n^amchivanai
  iththanaiyum vENdum emakkElOr empAvAy
Meaning:
The Friends:
Oh one with pearl like charming smile ! You would come getting up early and speak in the sweet words with the heart soaked in those words saying, "My aththan, ecstasy, nectar" (praising the God). Come and open your doors ! 
The girl on the bed:
Oh the people with the ten great characters, the people committed to the Oldest feet of the Lord, my friends !! I being new slave, is it wrong if you correct my bad behaviors and take me to the right path ?! 
The friends:
Oh dear, don't we know your love ? Don't the people of beautiful heart sing our Shiva ? Come let us get those (good qualities). 
4. 
oNNith thilan^agaiyAy innam pularn^dhinRO
  vaNNak kiLimoziyAr ellArum van^dhArO
eNNikko duLLavA chollukOm avvaLavum
  kaNNaith thuyinRavamE kAlaththaip pOkkAdhE
viNNuk korumarun^dhai vEdha vizupporuLaik
  kaNNuk kiniyAnaip pAdik kachin^dhuLLam 
uLn^ekku n^inRuruga yAmAttOm n^IyEvan^dhu
  eNNik kuRaiyil thuyilElOr empAvAy
Meaning:
The friends:
Oh the girl of charming smile! Is it not yet dawn ? 
The girl on the bed:
Have all the girls of pretty parrot like voice come ? 
The friends:
After counting we are telling the fact. Don't waste the time in sleep. The Medicine for the whole space, the Great declaration of vEda, the Charming one for eyes, Him, we are singing with the melting heart outpouring love. We won't (count for you wasting our time). You come and count for yourself and if it is less continue your sleep. 
5.
mAlaRiyA n^Anmukanum kANA malaiyinain^Am
  pOlaRivOm enRuLLa pokkaN^ga LEpEchum
pAlURu thEnvAyp padiRI kadaithiRavAy
  nyAlamE viNNE piRavE aRivariyAn 
kOlamum n^ammaiAt koNdaruLi kOdhAttuny
  chIlamum pAdich chivanE chivanEenRu
Olam idinum uNarAy uNarAykAN 
  Elak kuzali parichElOr empAvAy
Meaning:
Oh cheat! the girl of milky honey speech, who tells lies from the heart that we know the Mount that was not known by vishNu and not seen by brahma, come and open the house door ! The One who is difficult to be understood by the world, space and others, His form and His great deed of taking us as His slaves and caring a lot for us, that we sing and scream, "Oh shiva! Oh shivA !!" But still you never felt it ! never felt !! Oh nice plaited girl, Is this your quality !! 
6.
mAnEn^I n^ennalai n^ALaivan^ dhuN^gaLai
  n^AnE ezuppuvan enRalum n^ANAmE
pOna dhichaipagarAy innam pularn^dhinRO
  vAnE n^ilanE piRavE aRivariyAn
thAnEvan^ dhemmaith thalaiyaLith thAtkoNdaruLum
  vAnvAr kazalpAdi van^dhOrkkun vAythiRavAy
UnE urugAy unakkE uRum emakkum 
  EnOrkkum thaN^kOnaip pAdElOr empAvAy
Meaning:
Oh deer ! You told yesterday that you yourself would come and wake us up the next day. But where did you go (today) ? Are you not ashamed ? Is it not yet dawn ? The One who is difficult to be understood by the space, earth and others, His coming by Himself to own us making us superior, singing that sky-like Great feet we have come. Reply to us. Oh flesh, melt! Let us sing the King of you, us and others. 
7.
annE ivaiyuny chilavO pala amarar
  unnaR kariyAn oruvan irunychIrAn
chinnaN^gaL kEtpach chivan enRE vAythiRappAy
  thennAen nAmunnam thIchEr mezugoppAy 
ennAnai en araiyan innamudhen RellOmuny 
  chonnON^kEl vevvERAy innan^ thuyiludhiyO
vannenychap pEdhaiyarpOl vALA kidaththiyAl
  ennE thuyilin parichElOr empAvAy
Meaning:
Oh girl ! Is it a play ? For many eternal things (amarar) He is not even thinkable. The One with nice wealth. On hearing His symbols you would open your mouth saying "shiva". Even before completing the word saying "Oh the Lord of South", you would become like the wax put on the fire. We are all saying my One, "My King, Sweet nectar" and so many other things, hear. Still are you sleeping ? You are lying like the crude hearted females. How powerful is this sleep !!

8.
kOzi chilambach chilambuN^ kurugeN^gum
  Ezil iyamba iyambumveN chaN^geN^gum 
kEzil paranychOdhi kEzil paraN^karuNai
  kEzil vizupporuLkaL pAdinON^ kEttilaiyO
vAziyI dhenna uRakkamO vAythiRavAy
  AziyAn anbudaimai AmARum ivvARO
Uzi mudhalvanAy n^inRa oruvanai 
  EzaipaN^ gALanaiyE pAdElOr empAvAy
Meaning:
The hens started shouting, so are the sparrows. The yAz and white conches(chaN^gu) produced their sound everywhere. We are singing the Supreme Luminance, Supreme Grace and the great things, didn't you listen ? What a sleep it is, long live ! Open your mouth. Is this the way of loving the One with the disc weapon in His hand ? One who stood beyond the deluge, Him, who shares the body with the slim lady (umA) (it could also be interpreted as the Partner of poor), let us sing ! 
9.
munnaip pazamporutkum munnaip pazamporuLE
  pinnaip pudhumaikkum pErththum ap peRRiyanE
unnaip pirAnAgap peRRavun chIradiyOm
  unnadiyAr thALpaNivOm AN^gavarkkE pAN^gAvOm
annavarE eN^kaNavar AvAr avar ukan^dhu 
  chonna parichE thozumbAyp paNicheyvOm
inna vakaiyE emakkeN^kOn n^alguthiyEl
  enna kuRaiyum ilOmElOr empAvAy
Meaning:
Oh the Oldest thing of the oldest things ! The recently named latest of the newest things ! We, Your disciplined slaves, who got Yourself as our Lord, would bow down to the foot of your slaves; would become friends of them only; One like them only would become our husband; we would serve the way he likingly tells. If you, our King, bless us this way we are free from any unfulfilment. 
10.
pAdhALam EzinuN^kIz choRkazivu pAdhamalar
  pOdhAr punaimudiyum ellAp poruLmudivE
pEdhai orupAl thirumEni onRallan 
  vEdhamudhal viNNOrum maNNun^ thudhiththAlum
Odha ulavA oruthOzan thoNdaruLan
  kOdhil kulaththaran than kOyiR piNAppiLLaikAL
Edhavan Ur EdhavanpEr Ar uRRar Ar ayalAr
  Edhavanaip pAdum parichElOr empAvAy
Meaning:
Even below the seven underneath worlds is the Beyond-words Flower of foot ! The Splendid Hair of floral fragrance is the end of all matters !! Female oneside, His Holy Form is not one. Beginning vEdhAs, even if the celestial powers and earth praise, Indescribable, that One Friend, residing in the hearts of His servants. The hara of flawless tradition. Which one is His town ? Which one is His name ? Who related and who not ? What is the way to sing Him ?! 
11.
moyyAr thadampoykai pukku mugErennak
  kaiyAR kudin^dhu kudain^dhun kazalpAdi
aiyA vaziyadiyOm vAzn^dhON^kAN ArazalpOR
  cheyyAveN NIRAdi chelvA chiRumaruN^gul
maiyAr thadaN^kaN madan^thai maNavALA
  aiyAn^I AtkoN daruLum viLaiyAttin
uyvArkaL uyyum vakaiellAm uyn^dhozin^dhOm
  eyyAmaR kAppAy emaiElOr empAvAy
Meaning:
The pond filled with the reverberations of the flies, bathing in that striking the water with our bud like hands singing your ornated foot, Oh Great, your traditional slaves, we lived. Oh Red one like the fierce fire ! Oh White Ash smeared Rich ! The Lord of the fragrance of the Lady with nicely dyed, well formed eyes and small vulva. Oh Great, in your play of blessing by taking as slaves, the way people get rescued we all got rescued off. Save us. 
12.
Arththa piRavith thuyarkedan^Am ArththAdum
  thIrththan n^aRRillai chiRRambalaththE thIyAdum 
kUththan ivvAnum kuvalayamum ellOmum
  kAththum padaiththum karan^dhum viLaiyAdi
vArththaiyum pEchi vaLaichilamba vArkalaikaL
  Arpparavam cheyya aNikuzalmEl vaNdArppa
pUththikazum poykai kudain^dhudaiyAn poRpAdham 
  Eththi irunychunain^I rAdElOr empAvAy
Meaning:
The One with chaste water(river), whom we chant and dance in order to get rid of the roaring suffering of birth. The Fire Dancer at the tiny hall of nice thillai. Protecting, creating and removing this sky, world and all of us as a play, speaking the (sacred) words, the bangles tingling, the ornating snakes hissing, the bees buzzing on the decorated plait (He dances). Striking the (water in the) floral pond, praising the Golden Foot of the Lord, take bath in this nice water. 
13.
paiN^kuvaLaik kArmalarAR cheN^kamalap paimpOdhaal
  aN^gaN^ kuruginaththAr pinnum aravaththAl
thaN^kaL malaN^kazuvu vArvan^dhu chArdhalinAl
  eN^gaL pirAttiyum eN^kOnum pOnRichain^dha 
poN^gu maduviR pugappAyn^dhu pAyn^dhun^any
  chaN^gany chilambach chilambu kalan^dhArppak
koN^gaikaL poN^gak kudaiyum punalpoN^gap 
  paN^gayap pUmpunalpAyn^ dhAdElOr empAvAy
Meaning:
Because of the greeny dark kuvaLai flower, because of the fresh bud of the red lotus, because of the buzzing sound of the small-bodied creatures, this brimming pond appears, with the arrival and taking refuge of those who want to wash away their impurities, like our Lordess and our King. Jumping into this pond of lotus floral spring with our conches roaring, anklets clinging each other, breasts booming, bathing pond booming, swim in the pond. 
14.
kAdhAr kuzaiyAdap paimpUN kalanAdak
  kOdhai kuzalAda vaNdin kuzAmAdach
chIdhap punalAdich chiRRam balampAdi
  vEdhap poruLpAdi apporuLA mApAdich
chOdhi thiRampAdich chUzkonRaith thArpAdi
  Adhi thiRampAdi an^dhamA mApAdip
pEdhiththu n^ammai vaLarththeduththa peyvaLaithan
  pAdhath thiRampAdi AdElOr empAvAy
Meaning:
The earring dancing, worn ornaments dancing, the Lady's plait dancing, the crowd of gasps dancing, bathing in the chill water, singing the Tiny Hall, singing the Meaning of vEdhAs, singing the Being of that, singing the nature of the Luminance, singing the enclading bunch of flower konRai, singing the nature of the Source, singing the Being of the end, singing the nature of the foot of the Lady who brought us up, bathe. 
15.
OrorukAl emperumAn enRenRE n^amperumAn
  chIrorukAl vAyOvAL chiththaN^ kaLikUra
n^IrorukAl OvA n^edun^thArai kaNpanippap
  pArorukAl van^dhanaiyAL viNNOraith thAnpaNiyAL
pEraraiyark kiN^N^anE piththoruvar AmARum
  Aroruvar ivvaNNam AtkoLLum viththakarthAL
vAruruvap pUNmulaiyIr vAyAra n^AmpAdi 
  Eruruvap pUmpunal pAyn^dhu AdElOr empAvAy
Meaning:
Now and then she utters, "My Lord", thus her mouth never relent in the praise of the glory of Our Lord ! With the mind rejoicing, never stopping long streams of tears wetting the eye, not even once coming to this world, not bowing down to the celestial powers, to the Emperor one becomes mad like this. One who takes slaves like this, that Proficient's foot, Oh girls of ornated breasts, let us sing and swim in the floral stream. 
16.
munnik kadalaich churukki ezun^dhudaiyAL
  ennath thigazn^dhemmai ALudaiyAL ittidaiyin
minnip polin^dhem pirAtti thiruvadimER
  ponnany chilambiR chilambith thiruppuruvam
ennach chilaikulavi n^an^thammai ALudaiyAL
  thanniR pirivilA eN^kOmAn anbarkku
munni avaLn^amakku munchurakkum innaruLE
  ennap poziyAy mazaiyElOr empAvAy
Meaning:
Earlier raising condensing the sea, appearing like the Lordess, shining and booming like the waist of Her who rules us, clinging like the clings of the golden anklet over the foot of our Lordess, appearing as a bow like Her eyebrow, like the grace She comes forward and gives first to the lovers of our Lord who is inseparable from Her who enslaved us, shower, Oh rain ! 
17.
cheN^ka NavanpAl thichaimukanpAl dhEvarkaLpAl
  eN^gum ilAdhadhOr inbamn^am pAladhAk
koN^guN karuN^kuzali n^an^thammaik kOdhAtti
  iN^gun^am illaN^gaL thORum ezun^dharuLich
cheN^kamalap poRpAdhan^ than^dharuLuny chEvakanai
  aN^kaN arachai adiyON^kat kAramudhai 
n^aN^kaL perumAnaip pAdi n^alan^thikazap 
  paN^kayappUm punalpAyn^dhu AdElOr empAvAy
Meaning:
With the red eyed one, with the direction faced one, with the dhEvAs - the joy that is not present anywhere, giving that joy to us, bee eating plaited girl, the Red one who pampers us, residing and blessing in all our homes, blessing us giving the red lotus like Golden foot, Charming eyed king, the great Nectar for we slaves, our Lord, singing Him with the goodness booming bathe in the lotus floral water. 
18.
aNNA malaiyAn adikkamalam chenRiRainychum
  viNNOr mudiyin maNiththokai vIRaRRArpOl
kaNNAr iravi kadhirvan^dhu kArkarappath
  thaNNAr oLimazuN^gith thArakaikaL thAmakalap
peNNAgi ANAy aliyAyp piRaN^goLichEr
  viNNAgi maNNAgi iththanaiyum vERAgik
kaNNAr amudhamumAy n^inRAn kazalpAdip
  peNNEip pUmpunalpAyn^dhu AdElOr empAvAy
Meaning:
As the heaps of precious gems on the crowns of the celestial powers lose their radiance, when they go to salute the feet lotuses of the Lord of aNNAmalai, the stars fade away with their cold luminance when the one in the eye - Sun comes to remove the darkness. Being female, male, neuter, rays filled sky, earth and Being apart from all these, One who stands as the nectar for the eyes, singing His ornated foot, Oh girl, bathe in this floral stream. 
19.
uN^kaiyiR piLLai unakkE adaikkalam enRu
  aN^gap pazanychoR pudhukkum em achchaththAl
eN^gaL perumAn unakkon RuraippOmkEL
  eN^koN^gai n^in anbar allArthOL chEraRka
eN^kai unakkallA dheppaNiyuny cheyyaRka
  kaN^gulpagal eN^kaN maRRonRuN^ kANaRka
iN^gip parichE emakkeN^kOn n^algudhiyEl
  eN^gezilen nyAyiRu emakkElOr empAvAy
Meaning:
"The child in your hand is your own refugee", because of our fear of that adage coming to existence, our Lord, we tell you something, listen ! Let our breast not join the shoulder of somebody who is not Your lover; Let my hand not do any service other than for You; Night or day let my eye not see anything else. If You, my Lord, give us this gift, let the Sun rise wherever, what is our problem ? 
20.
pORRi aruLukan^in AdhiyAm pAdhamalar
  pORRi aruLukan^in an^dhamAny chen^thaLirkaL
pORRiyel lAvuyirkkum thORRamAm  poRpAdham
  pORRiyel lAvuyirkkum pOgamAm pUN^kazalkaL
pORRiyel lAvuyirkkum IRAm iNaiyadikaL
  pORRimAl n^AnmuganuN^ kANAdha puNdarikam
pORRiyAm uyya At koNdaruLum ponmalarkaL
  pORRiyAm mArkazin^Ir AdElOr empAvAy
Meaning:
Praises, bless (us) Your flower of feet, the beginning ! 
Praises, bless Your red tendershoots, the end ! 
Praises to the Golden feet, the origin of all lives ! 
Praises to the Floral ornated feet, the pleasure of all lives ! 
Praises to the Parallel feet, the termination of all lives ! 
Praises to the Lotus not seen by vishNu and the four faced ! 
praises to the Golden flowers that bless us taking as slaves ! 
Praises ! Bathing in the mArkazi month ! 
thiruchiRRambalam

_______________________________________________________________________________________________

thiruppaLLiyezuchchi'
thirupperun^thuRai
 
thiruchchiRRambalam
 
1.
pORRien vAzmudhal Agiya poruLE
pularn^dhadhu pUN^kazaR kiNaithuNai malarkoNdu
ERRin^in thirumugath themakkaruL malarum
eziln^agai koNdun^in thiruvadi thozokOm
chERRidhazk kamalaN^gaL malarumthaN vayalchUz
thirupperun^ thuRaiyuRai chivaperu mAnE
ERRuyar kodiyudai yAy enai udaiyAy
emperu mAnpaLLi ezun^dharu LAyE
Meaning:
Praises, Oh The Thing that is the principal for my life ! It is dawn, hailing the floral feet with alike flowers, with the glorious smile in Your Rich Face blooming grace to us, (we) worship Your Rich foot. Oh Lord shiva residing at thirupperun^thuRai encircled by the lotuses of muddy petals blooming chill fields ! Oh, Owner of the Bull raised flag ! Oh, my Master !! my Lord ! Bless getting up !!
 
2.
aruNan in^ dhiranthichai aNuginan iruLpOy
aganRadhu udhayamn^in malarththiru mugaththin
karuNaiyin chUriyan ezaeza n^ayanak
kadimalar malaramaR RaNNal aN^ kaNNAm
thiraLn^irai aRupadham muralvana ivaiyOr
thirupperun^ thuRaiyuRai chivaperu mAnE
aruLn^idhi tharavarum Anan^dha malaiyE
alaikada lEpaLLi ezun^dharu LAyE
Meaning:
The red sun reached the direction of in^dhiran (east). Darkness went vanished. The dawn is up as the mercy of Your Floral Rich Face like sun is rising up; Eye like fragrant flowers blooming; And Eyeball like bees rhyming; Finding this, oh Lord shiva of thirupperun^thuRai ! Oh Mount of bliss that comes to give the wealth of grace ! Oh roaring (swaying) Ocean ! Bless getting up !!
 
3.
kUvina pUN^guyil kUvina kOzi
kurugukaL iyambina iyambina chaN^kam
Ovina thArakai oLioLi udhayaththu
oruppadu kinRadhu viruppodu n^amakkuth
thEvan^aR cheRikazaR RALiNai kAttAy
thirupperun^thuRaiyuRai chivaperu mAnE
yAvarum aRivari yAy emak keLiyAy
emperu mAnpaLLi ezun^dharu LAyE
Meaning:
Shouted the cuckoos ! Shouted the hens ! Chirped the sparrows ! Sounded the conches ! Disappeared the stars ! The light, the luminance spreads in the dawn with our joy. Oh Divine ! Show Your Good ornated parallel feet, Oh Lord shiva of thirupperun^thuRai ! Oh Difficult to be understood by anybody ! Oh Simple for us ! My Lord, Bless getting up !!
 
4.
innichai vINaiyar yAzinar orupAl
irukkodu thOththiram iyambinar orupAl
thunniya piNaimalark kaiyinar orupAl
thozukaiyar azukaiyar thuvaLkaiyar orupAl
chenniyil anychali kUppinar orupAl
thirupperun^ thuRaiyuRai chivaperu mAnE
ennaiyum ANdukoNdu innaruL puriyum
emperu mAnpaLLi ezun^dharu LAyE
Meaning:
One side - nice musicians of vIna and yAz. One side - R^ig and praise chanters. One side - people with chaste floral garlands. One side - worshipers, criers, people with hands that is loosing strength. One side - people with folded hands over their head. Oh Lord shiva of thirupperun^thuRai ! My Lord, Who blesses well taking me too as slave ! Bless getting up !!
 
5.
pUdhaN^ga dORun^in RAy enin allAl
pOkkilan varavilan enan^inaip pulavOr
gIdhaN^gaL pAdudhal Adudhal allAl
kEttaRi yOm unaik kaNdaRi vAraich
chIdhaN^koL vayalthirup perun^thuRai mannA
chin^dhanaik kum ari yAyeN^gaN munvan^dhu
EdhaN^gaL aRuththemmai ANdaruL puriyum
emperu mAnpaLLi ezun^dharu LAyE
Meaning:
"You are present in all the Elements. One without out or in going", thus, about You, the poets praise singing and dancing, other than that we never heard anybody who saw and realised You ! Oh the King of thirupperun^thuRai of cool fields ! Oh Difficult even to think ! My Lord coming in front of our eye, cutting off our miseries, blessing ruling us ! Bless getting up !!
 
6.
pappaRa vIttirun^ dhuNarumn^in adiyAr
pan^dhanai van^dhaRuth thAr avar palarum
maippuRu kaNNiyar mAnudath thiyalbin
vaNaN^guki RAr aNaN^ ginmaNa vALA
cheppuRu kamalaN^gaL malarumthaN vayalchUz
thirupperun^ thuRaiyuRai chivaperu mAnE
ippiRap paRuththemai ANdaruL puriyum
emperu mAnpaLLi ezun^dharu LAyE
Meaning:
Staying liberated, Your slaves experiencing (You), cutting off the bonds, they, many in number, worship with the human feeling that of the (dyed eyed) women. Oh the Groom of the Lady ! Oh Lord shiva of thirupperun^thuRai encircled with the cool fields blooming with red lotuses ! My Lord, who cuts off this birth blessing taking us slaves, Bless getting up !!
 
7.
adhupazach chuvaiyena amudhena aRidhaRku
aridhena eLidhena amararum aRiyAr
idhuavan thiruvuru ivan avan enavE
eN^gaLai ANdukoNdu iN^gezun^ dharuLum
madhuvaLar pozilthiru uththara kOcha
maN^gaiyuL LAythirup perun^thuRai mannA
edhuemaip paNikoLum ARuadhu kEtpOm
emperu mAnpaLLi ezun^dharu LAyE
Meaning:
That, is like the taste of the fruits, like the nectar, to know difficult or simple - this even the deathless (amarar - dhEvAs) do not know, that this is His holy form, that This is He ! Graciously appearing here ruling us, Oh the One in thiru uththara kOcha maN^gai of honey breeding gardens ! Oh the king of thirupperun^thuRai ! Which is the way of owning our service, (we) would listen to that. My Lord, Bless getting up !!
 
8.
mun^dhiya mudhaln^adu iRudhiyum AnAy
mUvarum aRikilar yAvarmaRRu aRivAr
pan^dhaNai viraliyum n^Iyumn^in adiyAr
pazaN^kudil thoRumezun^ dharuLiya paranE
chen^thazal puraithiru mEniyum kAttith
thirupperun^ thuRaiyuRai kOyilum kAtti
an^dhaNan Avadhum kAttivan^dhu ANdAy
Aramu dhEpaLLi ezun^dharu LAyE
Meaning:
You became the early first, middle and end. Even the trinity do not know, who else would know ! Oh Supreme, the Lady with the globe in the finger and You, who blessed coming in each old abodes of Your slaves ! Showing the Red fire like Holy body, showing the temple of thirupperun^thuRai , showing the being of Guide (the man of cool heart) (You) came to rule. Oh Nice nectar ! Bless getting up !!
 
9.
viNNakath thEvarum n^aNNavum mAttA
vizupporu LEuna thozuppadi yON^gaL
maNNagath thEvan^dhu vAzachchey dhAnE
vaNthirup perun^thuRai yAyvazi adiyOm
kaNNagath thEn^inRu kaLitharu thEnE
kadalamu dhEkarum bEvirum badiyAr
eNNagath thAy ula gukkuyi rAnAy
emperu mAnpaLLi ezun^dharu LAyE
Meaning:
Oh Great thing unreachable even for the dhEvAs of the space ! Oh the One who made us, Your humble slaves, live coming on this earth ! Oh the One in thirupperun^thuRai ! Oh the One standing giving joy in the eyes of us, traditional slaves ! Oh the Nectar from the ocean ! Oh Sugar(cane) ! The One residing in the thoughts of liking slaves ! The Soul of the world ! My Lord, Bless getting up !!
 
10.
buvaniyiR pOyppiRa vAmaiyin n^ALn^Am
pOkkukin ROm ava mEin^dhab bUmi
chivan uyyak koLkinRa vARenRu n^Okkith
thirupperun^ thuRaiyuRai vAythiru mAlAm
avanvirup peydhavum malaravan Achaip
padavumn^in alarn^dhameyk karuNaiyum n^Iyum
avaniyiR pugun^dhemai AtkoLLa vallAy
Aramu dhEpaLLi ezun^dharu LAyE
Meaning:
By not taking birth in the world we are wasting our days, this earth is the way Shiva takes to bliss, thus observing, Oh the One residing in thirupperun^thuRai, the holy Dark one (vishNu) getting the wish, the one on the flower (braHma) yearning, Your bloomed real mercy and You, entering this world capable of enslaving me ! Oh nice Nectar ! Bless getting up !!
 
thiruchchiRRambalam